ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) article

 

โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน)

ของสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

            การพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำหลักการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) หลักประสิทธิภาพ (Effective) มาให้บริการประชาชน พร้อมบริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจ (Service Mind) และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Base Management) ด้วยการวัดผลผลิตหรือผลสำเร็จของงาน (Output) และวัดผลลัพธ์หรือความพึงพอใจของประชาชน (Outcome) ตลอดจนเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชนทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

 

ก.  ด้านบุคลากร

 

กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ

ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน

            1.   ปลูกฝังทัศนคติให้ข้าราชการตำรวจ มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตำรวจ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนดุจญาติของตนเอง ด้วยกิริยาวาจา ท่าทางที่สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีบุคลิกที่เป็นมิตร

 

 

 

 

 

- ๒ –

 

·       จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง ทำหน้าที่ต้อนรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการบนสถานีตำรวจ โดยให้กล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือค่ะ  พร้อมสอบถามความต้องการแล้วพาไปยังในส่วนรับผิดชอบ ทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น  นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าสามารถมองออกไปเห็นด้านนอกตัวอาคารได้อย่างชัดเจน

 

     

 

 

·       ข้าราชการตำรวจทุกนาย สามารถทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้อนรับได้เมื่อมีโอกาส

 

 

·       การรับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะกล่าวคำ สวัสดีครับ/ค่ะ ที่นี่ สน.สมเด็จเจ้าพระยา กระผม/ดิฉัน ........... รับสายครับ/ค่ะ

 

 

- ๓ –

 

·       พนักงานสอบสวน ถือเป็นสายงานที่เป็นหัวใจหลักของสถานีตำรวจ ต้องให้ความใส่ใจประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ให้คำแนะนำและให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการบนสถานีตำรวจ ด้วยกิริยาวาจาและท่าทางที่สุภาพ ไม่ปล่อยให้ประชาชนคอยเป็นเวลานาน  ไม่สร้างขั้นตอนการปฏิบัติให้มากเกินความจำเป็น ให้สมกับคำว่า ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน

           

                 

 

            2.   ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่จะต้องพร้อมใจช่วยเหลือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน

 

·       เจ้าหน้าทีตำรวจจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร ด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น รวมทั้งเอาใจใส่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

- ๔ –

 

·       เจ้าหน้าทีตำรวจสายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ สร้างความเป็นมิตร ใกล้ชิดประชาชน

 

 

 

 

·       ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา  และคณะกรรมการชุมชนท่าดินแดง แก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ภายในชุมชน  ถูกโจรกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๕ –

 

 

3.      การเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

·       การจัดอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

·       การจัดอบรม การพัฒนาการบริการและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ต้องมี กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน

 

 

 

 

 

- ๖ –

 

·       การคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน โดยการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

·       การคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน

 

 

·       การเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา

 

- ๗ –

 

·       การตรวจเครื่องแบบ/วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานและยานพาหนะข้าราชการตำรวจ

 

   

 

     

·       การอบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

 

   

 

 

·       การจัดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์

- ๘ –

 

·       การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

 

                       

 

4.      การเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ

 

·       ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมจุดเทียนถวายพระพร

 

 

 

·       จัดทำโครงการลานกีฬาสานสามัคคี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเล่นกีฬาเปตองและออกกำลังกาย ในเวลาเย็นของทุกวัน ที่บริเวณหน้าอาคารบ้านพักตำรวจ

 

-

 

ข. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน

 

1.      การจัดศูนย์บริการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อสามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว  และเกิดความประทับใจ

                 

   จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ                             จุดพักรอรับบริการของประชาชน

 

                 

ส่วนปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเวร               ส่วนปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ

                                                                                             และเจ้าหน้าที่ต่างด้าว

 

                 

ห้องไกล่เกลี่ยคดีเบื้องต้น/คดีเด็กและเยาวชน        จุดพักผ่อนสำหรับผู้ทีเดินทางมากับผู้มาติดต่อราชการ     

- ๑๐ –

 

            2.  การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีตำรวจ

 

             

 

            3.  การจัดทำห้องกองคลังวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

 

           

 

          

 

 

- ๑๑ –

 

ค. ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน

 

·       มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.)ร่วมกับกรรมการชุมชน เป็นประจำ อย่างน้อย ๑ ครั้งในรอบ ๒ เดือน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากประชาชน

 

 

·       การตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อเข้าถึง เข้าใจ และแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๒ –

 

·       ฝ่ายตำรวจ – กต.ตร.สน. - ประชาชน ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์และป้องกันแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  ในพื้นที่ที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง

            

 

·       ร่วมกับ กต.ตร.สน. ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันเหตุล้วงกระเป๋า ที่บริเวณตลาดท่าน้ำคลองสานพลาซ่า

 

 

 

·       ตำรวจ – สำนักงานเขต – กต.ตร.สน. – ที่ปรึกษา กต.ตร.สน. – อาสาสมัครตำรวจบ้าน ร่วมกันปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

           

- ๑๓ –

 

ง. ด้านการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ

 

1.   โครงการอาหารกลางวัน

 

 

2.   โครงการกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ ในการจ่าย      ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล ระหว่างรอเบิกจ่ายจากทางราชการ ซึ่งปัจจุบันมีเงินกองทุนอยู่ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

 

3.   โครงการร้านค้าสวัสดิการ

 

 

 

 

 

 

- ๑๔ –

 

4.   โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

 

 

 

          

 

 

ง. ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์